(03N – 02 Đ) Điện Biên – Mường Phăng – Khoáng Nóng Hua Be – Bản Mển