(03N – 03Đ) Vịnh Vân Phong – Vũng Nô – Mũi Điện – Phú Yên – Bình Định