(04N – 03Đ) Vũng Nô – Mũi Điện – Phú Yên – Bình Định