(05N – 04Đ) Mù Cang Chải – Sapa – Rừng Già Y Tí – Bắc Hà