(06N – 05Đ) Hà Nội – Tuyên Quang – Hà Giang – Cao Bằng – Bắc Cạn – Bắc Ninh