(03N – 02Đ) Biển Cô Thạch – Chùa Hang – Ninh Chữ – Vịnh Vĩnh Hy