(07N-06Đ) Đà Nẵng – Huế – Thánh Địa La Vang – Động Phong Nha