(05N – 04Đ) Hà Giang – Cao Nguyên Đá – Đền Ông Hoàng Bảy – Sapa