(03N – 02 Đ) Hà Giang – Cao Nguyên Đá Đồng Văn Mùa Hoa Tam Giác Mạch – Hoa Mận – Hoa Đào