(04N – 03Đ) Nha Trang – Thác Yang Bay – Viện Hải Dương Học