(03N) Nha Trang – Vịnh Vân Phong – Vũng Nô – Mũi Điện – Phú Yên