(03N – 02Đ) Ninh Chữ – Hang Rái – Vịnh Vĩnh Hy – Đồi Cát Nam Cương