(02N – 02Đ) Ninh Chữ – Vịnh Vĩnh Hy – Đồi Cát Nam Cương