(05N- 04Đ) Sapa – Bắc Hà – Hoàng Su Phì – Hà Giang