(03N – 02 Đ) Yên Minh – Đồng Văn – Khâu Vai – Mèo Vạc